Stacks Image 146
 • Bedankt Koning Boudewijnstichting
  Onze aanvraag voor financiële steun bij de Koning Boudewijnstichting werd positief onthaald.

  We werden geselecteerd voor het fonds Daniël De Coninck, een fonds dat hulpverleners en hun cliënten extra wil ondersteunen naar aanleiding van corona.

  Met het fonds dat we ontvingen kochten we 5 laptops voor de mobiel-ambulante nooddiensten van vzw De Vijver. Deze laptops werden gebruikt om contact te houden met een heel specifieke groep van kwetsbare mensen: mensen met een mentale beperking, dikwijls gecombineerd met autisme of een andere psychische kwetsbaarheid. Deze mensen wonen zelfstandig, maar hebben intensieve begeleiding nodig om dit te kunnen doen. De wereld was al complex voor hen. Een wereld met corona werd nog complexer.

  Via beeldbellen met de laptops bleef contact met deze doelgroep mogelijk. Zo boden we hen online activiteiten om het isolement en de angst ten gevolge van corona te doorbreken. Daarnaast gebruikten we dit kanaal ook intensief om verduidelijking te geven bij het nieuws en bij de coronamaatregelen van de overheid.

  Het fonds dat we ontvingen heeft echt een verschil gemaakt. Zowel de medewerkers van de nooddienst van vzw De Vijver, als de kwetsbare doelgroep waar zij voor instaan, voelden zich gesteund door de extra online mogelijkheden die ingezet konden worden, en vooral dan door het contact die ze mogelijk maakten in moeilijke tijden.

 • PVF, een zegen of een vloek?
  Vraag-gestuurde zorg Er is de laatste jaren veel veranderd in de welzijnssector. De introductie van de PVF op 1 januari 2017 was voor alle betrokkenen een omwenteling. Vraag-gestuurde zorg in plaats van aanbod-gestuurde zorg. Een…

  Vraag-gestuurde zorg

  Er is de laatste jaren veel veranderd in de welzijnssector. De introductie van de PVF op 1 januari 2017 was voor alle betrokkenen een omwenteling. Vraag-gestuurde zorg in plaats van aanbod-gestuurde zorg.

  Een principe waar niemand tegen kan zijn.

  Een visie in lijn met het VN-verdrag inzake rechten van personen met een handicap.

  En toch, velen die in de welzijnssector werken en er gebruik van maken, hebben zeer gemengde gevoelens rond de PVF.

  Als men wil dat er volgens dit nieuwe principe wordt gewerkt maar als tegelijkertijd de nieuwe werking absoluut “budgetneutraal” moet zijn, dan klopt er iets niet. Erger nog, het mooie principe van vraag gestuurde zorg is vanaf dag één geweld aan gedaan. Er worden mooie voornemens geformuleerd, maar deze worden ondergeschikt gemaakt aan de rauwe realiteit van de budgettaire beperkingen opgelegd door de Vlaamse overheid. Als men de vraag écht zorg gestuurd wil maken maar dat moet binnen bepaalde financiële grenzen gebeuren, dan wordt het principe van vraag gestuurde zorg verkracht, dit is een contradictio in terminis. Vraag-gestuurde zorg wordt uiteindelijk toch terug gereduceerd tot zorg gestuurd door de middelen die de overheid ter beschikking wil stellen.

  Alle moeilijke oefeningen die de laatste jaren zijn gebeurd rond PVF-budgetten zijn grotendeels het resultaat van een foutieve uitvoering van PVF. Allerhande ingewikkelde formules worden bedacht, de fameuze kaasschaaf wordt te pas en te onpas gehanteerd, dit alles met maar één doel: budgetneutraliteit en, zoals aangegeven in het nieuwe Vlaamse regeerakkoord, besparingen in de zorg. Kwaliteit van zorg wordt niet in rekening genomen.

  Diezelfde budgetneutraliteit heeft niet alleen een goede implementatie van de PVF genekt maar is ook de hele sector om zeep aan het helpen. Die budgetneutraliteit opgelegd door de overheid creëert immers een te grote schaarste aan middelen. Aan de sector en cliënten om te bepalen hoe en waar deze te schaarse middelen ingezet moeten worden. En zo ontstaan er verkeerde discussies, zo komt het dat sommigen onterecht anderen aanzien als concurrenten, vechten tegen de bierkaai leidt op de duur tot een zekere gelatenheid. Sociaal ondernemerschap wordt een onmogelijke opdracht.

  Het is hoog tijd dat de politiek mensen met een handicap ernstig neemt. Budgetneutraliteit is immers het gevolg van een keuze gemaakt door de politiek: het is de Vlaamse regering die beslist hoe en waar de middelen worden ingezet. Budgetneutraliteit is geen gevolg van te weinig middelen, nee, het is het gevolg van de keuzes, het beleid van de Vlaamse regering hoe de middelen worden besteed.

  PVF correctiefaze-2

  Niet alleen de budgetneutraliteit heeft een rampzalige impact op een correcte implementatie van PVF maar ook de fameuze “historische verschillen” hebben de PVF de das omgedaan. Vanuit het verleden konden de personeelskaders van voorzieningen niet voor 100 % opgevuld omwille van allerlei redenen en regelgevingen vanuit de overheid. Het principe van gelijk budget voor gelijke zorg is vanaf dag één met de voeten getreden. In 2016 werden de budgetten van de cliënten berekend op de subsidies die de voorzieningen op dat moment ontvingen, en niet op basis van de individuele zorgzwaarte en het zorggebruik van de cliënt. Dit zorgde ervoor dat een cliënt uit voorziening x meer of minder budget had dan een cliënt uit voorziening y, ook al hadden ze dezelfde zorgzwaarte en hetzelfde zorggebruik. Het budget van de cliënt werd immers niet louter berekend op zijn zorgzwaarte en het zorggebruik maar was afhankelijk van de subsidie die de voorziening toen ontving. Dit gaat de Vlaamse overheid vanaf 2020 recht trekken. Weliswaar gespreid over een periode van acht jaar. Tegelijkertijd wordt op een geruisloze, kordate manier, het principe van de budgetneutraliteit opnieuw toegepast door de Vlaamse overheid. In plaats van alle cliënten het budget te geven waar ze vanuit hun zorgzwaarte en hun zorggebruik recht zouden op hebben, worden de te schaarse middelen herverdeeld, zodat alle cliënten een budget zullen krijgen dat kleiner is dan het budget dat ze eigenlijk nodig hebben om alle zorg die ze nodig hebben, in te kopen.

  Vele cliënten, ook bij de zware zorgprofielen, spelen tot 25 procent of meer van hun PersoonVolgend Budget (PVB) kwijt. Dit heeft als onmiddellijk gevolg dat er minder personeel kan ingezet worden om de zorg voor de cliënten te garanderen. Met als gevolg minder activiteiten, grotere groepen en voor vele cliënten meer kans op gedragsproblemen. Als het maar budgetneutraal is . . . althans voor de Vlaamse overheid. Het is bijna beangstigend te zien hoe gelaten er in de sector door alle actoren gereageerd wordt op deze maatregelen. Echter, ouders die in de loop van deze maand van het VAPH de brief hebben gekregen met de nieuwe punten, gaan opnieuw een periode van onduidelijkheid en onzekerheid tegemoet.

  Zorg-garantie

  Het argument dat mensen die punten verliezen zich geen zorgen hoeven te maken omdat de Vlaamse overheid zorg-garantie voorziet, snijdt geen hout. Op de website van het VAPH wordt zorggarantie uitgelegd als “De vergunde zorgaanbieders engageren zich immers om u zoveel mogelijk dezelfde ondersteuning te bieden”. Zo veel als mogelijk . . .

  Een informatie-nota rond PVF-correctiefaze-2 van het Vlaams WelzijnsVerbond is nog explicieter:

  “Zorggarantie betekent geenszins dat er inhoudelijk niks aan de zorg zal veranderen.

  Het bieden van zorg met minder punten zal leiden tot organisatorische aanpassingen en aanpassingen van het zorgconcept.” Einde citaat.

  Deze garantie is bovendien voorwaardelijk: indien de gebruiker het contract met de zorg-aanbieder heeft gewijzigd, vervalt de garantie. Verstaan wie verstaan kan: iemand die, naar de geest van PVF, zorg heeft ingekocht bij één of meerdere zorg-aanbieders, verliest de zorggarantie.

  We hadden gehoopt op een Vlaamse beleidsverklaring die terug hoop en perspectief biedt aan de mensen met een handicap en ook aan alle mensen die dagelijks het beste van zichzelf geven bij het zorgen voor.

  Niet dus.

  PVF, een zegen of een vloek?  Reactie op artikel ‘Met minder geld kan ik niet langer alleen wonen – ook grote impact van deze maatregel op leven van mensen met verstandelijke beperking in voorzieningen

  Beste mevrouw Beel,

  Donderdag 17/10/19 las ik in De Standaard het artikel ‘Met minder geld kan ik niet langer alleen wonen’ van uw pen. Graag wil ik u danken voor dit duidelijk en evenwichtig artikel waarin u de problemen beschrijft die deze vrouw en haar lotgenoten zal ervaren door de maatregelen die het VAPH deze week bekend maakt, nl. het doorvoeren van correctiefase 2 die de verschillen in persoonsvolgende budgetten moet opheffen. Door historische redenen was het immers zo dat niet elke persoon met een handicap hetzelfde zorgbudget kreeg. Dat deze verschillen worden weggewerkt is niet meer dan billijk, maar het feit dat dit budgetneutraal moet gebeuren, zorgt ervoor dat geen enkele persoon met een handicap het budget zal krijgen waar hij eigenlijk recht op zou moeten hebben en dat hij broodnodig heeft. Het is ronduit schrijnend dat jonge mensen door het invoeren van deze maatregel zo sterk moeten inboeten in hun zelfstandigheid en hun levenskwaliteit.

  Deze maatregel zal echter niet enkel de volwassenen met een handicap treffen die in projecten Zelfstandig Wonen verblijven. Ook vele volwassenen met een handicap die gebruik maken van voorzieningen zullen door deze maatregel een flink deel van hun PVF-punten verliezen.

  Mag ik hierbij als voorbeeld de situatie van mijn eigen zoon Peter schetsen? Peter is een jonge man van 34 jaar, met een matig tot ernstige mentale handicap en autisme, een leuke, vrolijke jongen, altijd in voor een grapje, gaat graag op stap, kan ongelooflijk genieten van het leven. Maar tegelijk kan het leven voor hem zo moeilijk zijn. Door zijn autisme heeft hij veel structuur en voorspelbaarheid nodig, heeft hij heel veel last van prikkels… Prikkels waar wij niet altijd bij stilstaan: kindergeroezemoes, muziek aan de kassa van de winkel, het gebabbel op familiefeestjes,… zijn voor ons normale dingen maar voor Peter zijn ze super moeilijk. Als situaties te moeilijk worden voor hem, loopt bij Peter echt zijn emmer over en ervaren we gedragsproblemen, tot zelfs agressie. In een aangepaste setting zijn die problemen gelukkig veel minder en is Peter écht een leuke jongeman om in huis te hebben.

  Gelukkig kan Peter sinds zijn volwassenheid tijdens de weekdagen en –nachten verblijven in een voorziening, specifiek gericht naar volwassenen met autisme. Zijn voorziening heeft daarom ook gekozen voor kleine leefgroepen (1 begeleider op 5 cliënten). Voor zijn dagbesteding maakte Peter al jaren gebruik van het Activiteitencentrum, verbonden aan deze voorziening. Ik prijs me écht gelukkig dat Peter bij de overgang naar zijn meerderjarigheid deze plaats heeft gevonden – want ook toen in 2007 was een open plaats in een voorziening geen evidentie. Als alleenstaande mama was het echter wel echt nodig dat Peter tijdens de week kon opgevangen worden in een voorziening. Dat gaf mij de gelegenheid om voltijds werken, wat financieel noodzakelijk was, maar ook emotioneel geeft voltijds werken me de kracht om tijdens de weekenden er 200% voor Peter te zijn.

  Bij de overgang naar PVF en na correctiefase 1 had Peter 59,3579 PVF-punten. Hiermee kon hij 5,18 dagen dagondersteuning en 4,87 nachten woonondersteuning per week kopen. Dank zij de PVF konden we ook de zorg voor Peter nog meer optimaliseren op zijn maat. De grote troef van PVF is immers dat mensen met een handicap zelf de regie van hun zorg in handen kunnen nemen en een zorg op hun maat kunnen organiseren. Voor de dagbesteding van Peter ben ik daarom op zoek gegaan naar een project in een landelijke omgeving, waar Peter ook mee kon zorgen voor dieren en meer buiten kon werken. Dat hebben we gevonden en Peter maakt nu 2 dagen gebruik van de dagbesteding tussen de dieren en in een landelijke omgeving en 3 dagen van het activiteitencentrum van zijn oorspronkelijke voorziening. Dit brengt hem wat meer afwisseling in zijn programma en geeft hem de gelegenheid om 2 dagen meer buiten bezig te zijn. Op dit moment hebben we echt het gevoel dat de organisatie van Peter zijn leven in evenwicht is.

  We hebben ook echter het gevoel dat er een grote donderwolk boven Peter hangt. Er was al lang sprake van, maar vorige week donderdag lag de brief van het VAPH met de nieuwe punten van Peter in de bus. Het aantal punten daalt van 59,3579 tot 46,7867 punten, wat een daling van 23% betekent. Bij rondhoren bij andere ouders van collega’s van Peter zijn de verliezen in dezelfde grootte-orde. Deze correctiefase was aangekondigd. In 2017 werden de PVF punten berekend op basis van de subsidiëring die de voorziening ontving op dat moment. Door allerhande historische redenen was het echter zo dat niet alle voorzieningen voor 100 % werden gesubsidieerd. Daardoor kon een cliënt van voorziening x meer of mindere punten hebben dan een cliënt van voorziening y, ook al hadden ze dezelfde zorgzwaarte. Dit wordt nu met deze correctiefase 2 gecorrigeerd, echter de correctie moet budgetneutraal zijn, wat met zich mee brengt dat geen enkele persoon met een handicap een budget zal krijgen dat groot genoeg is om voldoende zorg in te kopen.

  Concreet voor mijn zoon en voor vele gasten van de voorziening van mijn zoon, betekent dit een groot verlies in punten, tot 20 à 30 % van de punten. Het VAPH belooft zorggarantie als cliënten na 1/1/2017 niets veranderd hebben aan hun Individuele Zorgovereenkomst. Dit wil zeggen dat men voor dezelfde aantal dagen beroep kan doen op woon- of dagondersteuning. Maar de daling in punten van de cliënten van de voorziening heeft als rechtstreeks gevolg dat de voorziening zelf minder personeel kan inzetten, met als gevolg grotere groepen, minder activiteiten, minder aanbod… Voor onze kinderen betekent dit een ramp. De frequentie van de zorg zal wel gegarandeerd worden maar de kwaliteit van de zorg zal niet hetzelfde blijven. We weten dat grotere groepen zeker veel meer gedragsproblemen geven, meer agressie, begeleiders zullen het nog zwaarder hebben, nog meer personeelswisselingen, wat dan weer nog meer gedragsproblemen… met zich mee brengt en zo komen onze kinderen in een heuse negatieve spiraal. Het risico dat heel wat van onze gasten in de psychiatrie belanden wordt heel reëel.

  Maar het kan nog erger… voor de cliënten die iets aan hun overeenkomst hebben gewijzigd, wordt er geen zorggarantie gegarandeerd. Bij de invoering in 2017 was de doelstelling van PVF echter dat cliënten zelf de regie van hun zorg in handen konden nemen en zorg konden inkopen op hun maat. Vele mensen – ook ik voor mijn zoon – hebben van deze gelegenheid dankbaar gebruik gemaakt om de zorg te optimaliseren. Door hiervan gebruik te maken, verliezen we nu onze zorggarantie. In concreto wil dit zeggen dat mijn zoon 23 % minder ondersteuning zal kunnen inkopen, dus 1 dag minder opvang. Hoe ik voltijds werken en de zorg voor Peter op dat moment kan combineren, is me helemaal niet duidelijk…. Ik – en samen met mij vele ouders van volwassenen in een voorziening – maak me grote zorgen.

  Graag zou ik u willen vragen of het mogelijk is om ook aan deze groep volwassenen met een verstandelijke beperking en aan de gevolgen van correctiefase voor onze doelgroep, aandacht te besteden in uw krant. Graag ben ik bereid om in een persoonliijk gesprek nog meer toelichting te geven. U kan me telefonisch bereiken op tel. 0479/71 42 39.

  Met vriendelijke groeten,

  Martine Heiremans

  Een bezorgde moeder

  Tel 0479/71 42 39

 • Sponsorprojecten
  De Rivier vergaart op diverse manieren financiële middelen om projecten voor De Vijver te kunnen financieren
  De rivier vzw

  De Rivier vergaart op diverse manieren financiële middelen om projecten voor De Vijver te kunnen financieren. Hier een overzicht van projecten die konden gerealiseerd worden met financiële steun van De Rivier. Voor sommige projecten konden we rekenen op de steun van gulle sponsors, die we dan ook graag vermelden op onze website.

  Schommel Drakenhof
  Instrumenten en attributen voor muziektherapie
  Voetbaltafel De Vunder
  Rekken, kasten, creamateriaal
  Tuinmeubilair en parasol met parasolvoet Drakenhof
  Tuin- en dierenproject van De Vunder (in voorbereiding)
  Omdat de omgang met dieren belangrijk is voor mensen met een beperking wordt momenteel gewerkt aan de uitbouw van een tuin- en dierenproject van De Vunder. Er wordt een omheining geplaatst en dan zullen diverse diersoorten door de gasten kunnen verzorgd worden: konijnen, varkens, kippen, enzovoort. Ook het verzorgen van een moestuin kadert in dit project.

  Een project dat wellicht binnenkort kan afgerond worden is de aankoop van een gocart voor volwassenen waardoor onze minder mobiele bewoners met een begeleider ook een fietstochtje in de omgeving kunnen maken. Dit project wordt gefinancierd door Monsanto NV te Antwerpen.

  Wordt u onze volgende sponsor?

  Wil u namens uw bedrijf of uit persoonlijke naam ook een van onze projecten steunen, neem dan contact op met ons secretariaat. Wij bekijken graag samen met u hoe we kunnen samenwerken en welk project we samen kunnen uitwerken. We hopen ook u binnenkort tot onze sponsors te mogen rekenen.

  Contacteer het secretariaat

  U kan ook gewoon een storting doen op ons rekeningnummer. Het geld wordt dan bijgelegd bij een van de op stapel staande projecten.
  Rekeningnummer: IBAN BE57 7512 0859 8035

  Stacks Image 35
  Stacks Image 41
  Stacks Image 45
  Stacks Image 47
  Stacks Image 43
  Stacks Image 37
 • Getuigenis van de mama van een van de bewoners : Jeroen woont in De Vijver
  De PersoonsVolgende Financiering (PVF) komt tegenwoordig geregeld in de media.
  Stacks Image 15

  De PersoonsVolgende Financiering (PVF) komt tegenwoordig geregeld in de media. Mensen met een beperking krijgen nu een budget ter beschikking waarmee ze zelf keuzes kunnen maken waaraan ze dat budget willen besteden. Bedoeling is dat deze mensen langer in onze maatschappij kunnen meedraaien, maar dat is helemaal niet zo vanzelfsprekend. Dit systeem heeft ook een belangrijke keerzijde. Daarover getuigt Els Aerts, mama van Jeroen die in De Vijver woont. Het artikel verscheen in het tijdschrift Dag Allemaal van 31/07/2018.

  Klik hier om het artikel te lezen: Jeroen woont in De Vijver

 • Bewegingstherapie
  Beweging is voor iedereen belangrijk, ook voor mensen met een beperking. Voor hen is het enkel minder evident om te bewegen
  De rivier vzw

  Beweging is voor iedereen belangrijk, ook voor mensen met een beperking. Voor hen is het enkel minder evident om te bewegen op een manier die voor hen haalbaar is. Daarom heeft De Rivier in samenwerking met kinesist Jan Sels een project rond bewegingstherapie opgestart. De deelnemers krijgen binnen hun mogelijkheden bewegingstherapie op maat aangeboden.

  Hebt u interesse in dit project om uw zoon of dochter ook te laten deelnemen?

  Contacteer het secretariaat

  De rivier vzw
  De rivier vzw
  De rivier vzw
 • Kaas- en wijnavond
  Smakelijk genieten van een heerlijke kaasschotel met een glas wijn erbij en tegelijkertijd het goede doel steunen.
  Stacks Image 113

  Smakelijk genieten van een heerlijke kaasschotel met een glas wijn erbij en tegelijkertijd het goede doel steunen. Dat kan op onze jaarlijkse kaas- en wijnavond. Een gezellig samenzijn van de gasten met hun familie en vrienden in een ontspannen sfeer, dat is de formule die jaarlijks veel succes kent. Deze kaas- en wijnavond zorgt voor een mooie opbrengst waarmee projecten van De Vijver kunnen gefinancierd worden.

  De rivier vzw
  De rivier vzw
  De rivier vzw
 • De vijver zingt!
  Uit volle borst, met veel enthousiasme werd er gezongen op de muziekavond die De Hoeve / De Rivier
  De rivier vzw

  Uit volle borst, met veel enthousiasme werd er gezongen op de muziekavond die De Hoeve / De Rivier organiseerden in 2017.
  Een voor de gelegenheid samengestelde band van personeel en sympathisanten zorgde voor de muzikale omkadering.
  Er waren hapjes en drankjes en vooral veel gezelligheid en ambiance. Een avond waar onze gasten en hun omgeving van genoten.

  Op 16 maart 2018 stond onze volgende muziekavond op de agenda. Dit keer werd het initiatief ook opengetrokken naar de andere voorzieningen van De Vijver, niet enkel De Hoeve.
  We hadden 2 bands : eentje samengesteld uit bewoners en sympathisanten, een tweede band bestaande uit personeelsleden.

  Op het programma stonden zowel Vlaamse klassiekers als internationale songs. Een ganse avond werd uit volle borst meegezongen door een enthousiast publiek. De zaal van het Activiteitencentrum van de Hoeve zat afgeladen vol, ambiance troef! Ook dit keer werden drankjes voorzien om de kelen te smeren en hapjes voor de hongerige magen.
  We kijken nu reeds uit naar de 3de editie in 2019!

Contacteer ons
Email3

BTW BE 0671.829.720

Contacteer ons
Email3
BTW BE 0671.829.720

Deze website maakt gebruik van "cookies" om uw web ervaring zo aangenaam mogelijk te maken als u op de knop "Akkoord" drukt bent u hiermee akkoord